Cyklus verejných prednášok doc. Oľgy Makarowskej, PhD.

Katedra rusistiky FF UKF v Nitre v dňoch 04.04. – 07.04.2022 organizovala cyklus verejných prednášok hosťa z Univerzity A. Mickiewicza v Poznani – doc. Oľgy Makarowskej. Počas celého týždňa sa uskutočnilo niekoľko podujatí v ruskom jazyku, primárne zameraných na výučbu ruského jazyka ako cudzieho. Vedeckým garantom prednášok bola doc. A. Kalechyts, CSc. Vybraný cyklus prednášok v rámci spolupráce a dobrých vzťahov Univerzity A. Mickiewicza v Poznani a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vzácnym aj preto, že Univerzita A. Mickiewicza v Poznani oslávila v pondelok (04.04.2022) už 103. výročie založenia univerzity. Za významný prínos k spolupráci týchto dvoch univerzít možno považovať aj najnovšie spoločné publikácie venované tvorivému písaniu, obchodnej a interkultúrnej komunikácii či etikete.
V prvej prednáške s názvom „Ориентация на сетевость в лингводидактическом дискурсе“, doc. Makarowska predniesla zaujímavé postrehy ohľadom online sietí s akcentom na lingvodidaktický diskurz – prenos virtuálneho sveta do reality, funkčnosť komunikačného modelu medzi učiteľom a žiakom a pod. Cieľom prednášky bolo predostrieť porovnanie 2 svetov – reálneho a virtuálneho, aj vo výučbe ruského jazyka ako cudzieho.
Ďalšou témou „Клиповые тексты – иконоидные мемные тексты“, bola predstavená analýza tzv. „Memes“ a Internetových „memes“ a ich rôznorodosti ako základnej vlastnosti tohto typu textov. Doc. Makarowska predstavila rôzne typy „memes“, od zvukových, cez statické a textové, až po tie dynamické, ale napr. aj komiksy. Ďalej možno spomenúť napr. motivátory, demotivátory, ale aj gify a iné textové zobrazenia. Daný druh textu predstavila aj v diele V. V. Rozanova Опавшие листья.
Prednáška „Обучение иностранным языкам учащихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности“ sa zameriavala na metódy, formy a postupy vo výučbe s akcentom na tzv. „klipové myslenie“. V rámci prednášky dostali poslucháči mnoho efektívnych rád a podnetov, ktoré určite využijú v praxi pri výučbe žiakov a študentov s „klipovým myslením“.
O cyklus prednášok bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet účastníkov na jednotlivých prednáškach. Na konci každého podujatia prebiehali plodné diskusie, ktoré nastolili ďalšie otázky. Veríme, že zúčastnení si z podujatí odniesli mnoho cenných a zaujímavých impulzov, rád a inšpirácií. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prejavenú dôveru a záujem.

krus lekes4

krus lekes4

krus lekes4

 

Text a foto: Mgr. Patrik Lekeš, Katedra rusistiky FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem