Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF vznikol v roku 2004 ako jeden zo štyroch tlmočníckych ústavov na Slovensku (PF KU Bratislava, PF PU v Prešove, UPJŠ Košice). Zriadenie a činnosť ústavov riadi sekcia civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.
Poslaním tlmočníckych ústavov je najmä v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať vzdelávaciu činnosť budúcich súdnych tlmočníkov a prekladateľov (verejnosti známych ako prekladateľov a tlmočníkov s pečiatkou), zabezpečovať tlmočnícke minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných tlmočníckych odboroch a prekladateľských odboroch v rozsahu a obsahu určenom v rámci akreditovaného študijného programu. Tlmočnícke ústavy tiež poskytujú ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej tlmočníckej alebo prekladateľskej skúšky, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti, konzultačnej činnosti a v oblasti výkonu disciplinárnej právomoci.
Na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR organizoval 28. až 30. apríla 2022 Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa prezenčnou formou. Odborné minimum (ďalej OM) je určené záujemcom o zapísanie do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z., ktorý vedie MSSR. Osvedčenie o absolvovaní OM je popri úspešnom absolvovaní odbornej jazykovej skúšky, dokladovaní vzdelania a odbornej praxe, dôležitou podmienkou zápisu do tohto zoznamu.
preklad perex
V zmysle akreditovaného študijného programu absolvovali účastníci 32 hodín odborných prednášok, ktoré prednášali odborníci z oblasti práva (20 hodín) a v rámci odbornej časti, odborníci na preklad a tlmočenie (12 hodín). Ich cieľom bolo poskytnúť uchádzačom poznatky potrebné na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. s dôrazom na aplikáciu získaných poznatkov v praxi. Interaktívne prednášky sa stretli s veľkým záujmom účastníkov, ktorí ocenili dôkladnú prípravu a celkovú organizáciu OM (vytvorenie Moodle kurzu ako platformy pre odborné texty, učebné materiály a nahrané prednášky z teórie prekladu a tlmočenia), ako aj vysokú kvalitu prednášok. Prednášatelia na základe svojich bohatých odborných vedomostí a praktických skúseností dokázali osloviť rôznorodé publikum uchádzačov, v ktorom boli zastúpení uchádzači tak s filologickým, ako aj právnym vzdelaním.
Za čas a ochotu podeliť sa so svojimi vedomosťami a vzácnymi skúsenosťami úprimne ďakujeme JUDR. Alžbete Milkovej (Základné právne predpisy upravujúce výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa; Tlmočník a prekladateľ ako platiteľ daní a odvodov), JUDr. Barbare Pavlíkovej, PhD. (Tlmočník a prekladateľ v trestnom, obchodnom a európskom práve) a JUDr. Jaroslavovi Mačekovi (Tlmočník a prekladateľ v civilnom konaní), ktorí prednášali v rámci právnej časti. Rovnako si vážime dlhodobú podporu a kvalitnú spoluprácu kolegýň z jazykových katedier FF UKF, ktoré zároveň odborne garantujú činnosť TÚ FF UKF v Nitre, menovite prof. Daniely Müglovej, PhD. (Základné pojmy tlmočníctva a metodika výkonu činnosti tlmočníka) a doc. Oľgy Wrede, PhD. (Praktické otázky výkonu tlmočníka a prekladateľa). Teoretické otázky prekladateľstva a metodiku výkonu činnosti prekladateľa prednášala prof. Gabriela Miššíková, CSc.
Záverom by sme chceli poďakovať vedeniu FF UKF v Nitre za podporu aktivít Tlmočníckeho ústavu, ako aj všetkým administratívno-technickým pracovníkom, ktorí nám boli k dispozícii počas celého programu.
Text: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD., riaditeľka TÚ FF UKF v Nitre
Ilustračná fotografia: pixabay.com

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem