Logo UKF
Celoživotné vzdelávanie


Univerzita poskytuje ďalšie vzdelávanie akreditované v rámci pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva zdravotníctva. Účelom akreditácie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania je ponúknuť
absolventom školského vzdelávania také vzdelávacie programy a aktivity, ktoré reflektujú aktuálne potreby školskej praxe, odbornej praxe a potreby v rezorte zdravotníctva.  Akreditované študijné programy kontinuálneho
vzdelávania  pedagogických a odborných  zamestnancov škôl je možné rozčleniť na aktualizačné vzdelávanie (20-60 hodín), inovačné vzdelávanie (60-110 hodín), špecializačné vzdelávanie (100-160 hodín), funkčné vzdelávanie (160-200), kvalifikačné vzdelávanie (200 a viac hodín). Akreditované študijné programy kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov majú na UKF podobu certifikačnej prípravy, sústavného a špecializačného vzdelávania. Akreditované programy ďalšieho vzdelávania na UKF majú aj charakter kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania pracovníkov pôsobiacich mimo rezort školstva a zdravotníctva.

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania

 • Aktuálna ponuka kurzov je zverejnená na webovej stránke univerzity (tu)

Atestácie

 • Všeobecné informácie o atestáciách (pre odovzdané práce do 31.12.2014) na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (Info)
 • Všeobecné informácie o atestáciách na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (Info)
 • Poplatok za vykonanie atestačnej skúšky je 39 €. Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu 7000073076/8180, variabilný symbol 1011 (prvá atestácia); 1012 (druhá atestácia); do poznámky pre prijímateľa uviesť text v tvare ATESTÁCIA PRIEZVISKO
 • Žiadosť o vykonanie atestácie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre nájdete tu.
 • Témy na atestačné skúšky pre učiteľov (Témy)

Vzdelávanie pre pracovníkov verejnej správy (v kompetencii Katedry slovenského jazyka)

 • Praktická rétorika (45 hod.)
 • Redakčná úprava textov (kurz pre jazykových korektorov) (54 hod.)
 • Hovorená podoba jazyka v oficiálnej komunikácii a médiách (40 hod.)
 • Jazyková kultúra (49 hod.)
 • Bližšie informácie o týchto kurzoch budú čoskoro zverejnené na webovej stránke univerzity 

Rozširujúce štúdium

 • Ponuka študijných programov
  • Anglický jazyk a literatúra  (AJ) (Info)
  • História (HI) (Info) 
  • Nemecký jazyk a literatúra (NJ) (Info) 
  • Slovenský jazyk a literatúra (SJ) (Info) 
  • Výchova k občianstvu (VO) (Info)
 • Zápisy
  • informácie o zápise a poplatkoch (Info)
  • Zápisový list (Info)
 • Štátne skúšky (postup, základné informácie, termíny...) (Info)
 • Rozvrh hodín na letný semester 2014/15 nájdete tu.
 • Formuláre 
  • žiadosť štandardná (doc)
  • žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku (tu)
  • prihláška na rozširujúce štúdium (tu)

Záujmové vzdelávanie - odborný preklad (AJ, NJ, RJ, FJ) 

 • Informácia o štúdiu (Info)
 • Informácie o zápise a poplatkoch na akademický rok 2014/2015 (Info)
 • Zápisový list (Info)
 • Rozvrh hodín na ZS akad. roku 2014/15 (Info)
 • Prihláška na štúdium sa nachádza tu.

Bankové spojenie

 • Číslo účtu: 7000073076/8180
 • IBAN: SK5481800000007000073076
 • SWIFT: SUBASKBX

Kontaktné osoby
Ing. Angela Zverková, Ľudmila Kováčová
referentky pre celoživotné vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra
Tel.: +421 (0)37-6408 504

e-mail: azverkova@ukf.sk, lkovacova@ukf.sk

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie v externých
formách štúdia a celoživotné vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra                                             

Tel.: +421 (0)37-6408 453